Kandydaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Linux (dowolna dystrybucja) na poziomie wiesza poleceń.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie będzie trwało w sumie 21-28h i zostanie przeprowadzone w dni ustalone z firmą - zleceniodawcą. Szkolenie może zostać zorganizowane zarówno w dni powszednie jak i w dni weekendowe.

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w Siedzibie firmy - zleceniodawcy lub w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Istnieje również możliwość organizacji szkolenia poza Trójmiastem

Termin szkolenia

Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym z firmą - zleceniodawcą

Organizacja szkolenia

Na szkolenie dostarczamy sprzęt komputerowy z zainstalowanym i skonfigurowanym środowiskiem oraz narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia szkolenia. Po stronie zleceniodawcy pozostaje kwestia udostępnienia stosownej sali oraz ewentualny catering.

Program

 • Kubernetes history and basics
 • Architecture:
  • Master and Worker components
  • Managing Kubernetes Objects (Imperative and Declarative)
  • Object Manifests
  • Docker in Kubernetes
 • Kubernetes objects:
  • Basics
   • Minikube
   • Dashboard
   • Namespaces
   • Nodes
   • Pods
   • Labels and Selectors
   • Services
   • Replication Controllers
   • Replica Sets
   • Deployments
   • Jobs
   • CronJobs
   • DaemonSets
   • StatefullSets
   • Annotations
  • Authentication and Authorization
   • Kubeconfig
   • Users (users and service accounts)
   • Authentications strategies
   • Role-Based Access Control
  • Networks
   • Comparing Docker and Kubernetes networks
   • Accessing applications
   • DNS in Kubernetes
   • Services (types: CusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalIP)
   • LoadBalancing
   • Ingresses
   • Container Network Interfaces (CNI)
   • Network Policies
  • Storage
   • ConfigMaps
   • Secrets (generic, docker-registry, tls)
   • Volume types
   • Static persistent volumes
   • Dynamic persistent volumes (storage classes , pvcs, reclaim policies)
  • Additional features
   • Liveness and readiness probes
   • Horizontal Pod Autoscalers with Heapster
   • Init containers
   • NodeSelectors
   • Affinity and anti-affinity rules
   • Taints and Tolerations
   • Managing limits and quotas for CPU and Memory
   • Pod priorities and preemptions
   • Node autoscaler
   • Deployment strategies (recreate, ramped, blue/green, canary, a/b testing, shadow)
  • Logging and Monitoring
   • Logging at the node level
   • Cluster-level logging
   • Heapster, cAdvisor and Storage Backends
 • Kubernetes Best Practices
 • Helm - Kubernetes Package Manager
 • Kubernetes distributions and useful tools:
  • Kubernetes as a Service
  • KOPS
  • Kubespray
  • kubectx, kubens and others
 • CKA - Kubernetes The Hard Way